Informații legale

Informaţii legale importante.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condițiile de utilizare, înainte de a continua pe site-ul web.

Corporate - Legal notices

Termenii și condițiile de utilizare ale website-ului Amundi.ro

Prezenții termeni și condițiile de utilizare au fost actualizate ultima dată la 24 mai 2024.

Informații legale importante. Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare, înainte de a continuă pe site-ul web.

UTILIZAREA SITE-UL WEB AMUNDI ASSET MANAGEMENT („AMUNDI”) DE CĂTRE DVS. CONSTITUIE ACCEPTAREA DE CĂTRE DVS. A TERMENILOR ȘI CONDIȚIILOR DE MAI JOS. DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII, VĂ RUGĂM SĂ NU ACCESAȚI SITE-UL SAU VREO PAGINĂ A ACESTUIA.

Acest site web și/sau termenii și condițiile acestuia sunt guvernate și interpretate în conformitate cu legea romană.
Orice dispută care decurge din acest website sau în legătură cu acesta va fi supusă jurisdicției exclusive a instanțelor din România.

Termenii menționați mai jos se referă la următoarele:

• „site” sau „website”: website-urile amundi.com; amundi.ro

• „filiale” sau „companii afiliate”: Amundi Asset Management SAS, Amundi Asset Management S.A.I. S.A. și Amundi Luxembourg S.A.

• “produse”: fonduri și alte produse financiare gestionate și / sau comercializate de Amundi sau de o companie afiliată.

Informații legale referitoare la Amundi și afiliații săi

În prezent, sunteți conectat pe site-ul român al Amundi Asset Management SAS, o societate pe acțiuni franceză - SAS („société par actions simplifiée”), instituție de credit aprobată de către Codul Monetar și Financiar francez, al cărei sediu social este în bulevardul Pasteur, nr. 91-93, 75015 Paris (Franța), înregistrată la Registrul Comerțului și al Societăților din Paris sub numărul 314 222 902 RCS Paris.

Directorul publicațiilor este doamna Valérie Baudson, Group Chief Executive Officer, iar directorul editorial este doamna Céline Boyer-Chammard.

Compania care găzduiește acest site este PROGICA S.A.S. - 12 place des États-Unis, 92120 Montrouge - FRANȚA.
 

Acest site conține, de asemenea, informații despre următoarele companii afiliate:

AMUNDI ASSET MANAGEMENT - Amundi AM SAS

French “Société par Actions Simplifiée” (SAS)
Portfolio management company approved by the French Financial Markets Authority (Autorité des Marchés Financiers) under no.GP 04000036
Head office: 91-93, boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
Poștal address: 91_93, boulevard Pasteur, 75015 Paris - France
Tel : +33 (0)1 76 33 30 30
Siren no. 437 574 452 RCS Paris
Siret no. 43 757 445 200 011
APE code: 6630 Z
VAT identification no. FR58437574452
 

AMUNDI ASSET MANAGEMENT S.A.I. S.A.

Amundi Asset Management S.A.I. S.A. este autorizată de către Autoritatea de Supraveghere Financiară prin Decizia nr. 238/16.01.2004 şi înscrisa în Registrul A.S.F. cu nr.: PJR05SAIR/400007 din 16.01.2004. Societatea desfaşoară următoarele activităţi:

  • Domeniul principal: administrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) stabilite în România, în alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţînând Spaţiului Economic European
  • Domeniul secundar: administrarea altor organisme de plasament colectiv (AOPC)

Capitalul social subscris și vărsat: 3.022.000 RON
Nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: J40/15112/2003; CUI RO 15889522

Adresa: Bulevardul Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, București, cod 020061, România

Telefon : 021/210.00.16, Fax : 021/210.50.17

Email : office.românia@amundi.com

Protecția datelor : DPO@amundi.com

Consiliul de Administraţie:

- Stefano Pregnolato

- Florin Dolea

- Antoaneta Curteanu

Conducerea executivă:

Florin Dolea - Director General Executiv - email: florin.dolea@amundi.com

Lăcrămioara Toma - Director Adjunct - email: lăcrămioara.toma@amundi.com

Acţionari semnificativi ai Amundi Asset Management S.A.I. S.A.:

Amundi Asset Management SAS: 97,425%
 

AMUNDI LUXEMBOURG S.A.

Sediu social: 5, allée Scheffer, L-2520 LUXEMBOURG

Număr de înregistrare: RCSL B 27.804

Societate de administrare autorizată de CSSF în conformitate cu Directiva 2009/65/ CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 privind coordonarea legilor, reglementărilor și a dispozițiilor administrative privind anumite întreprinderi pentru investiții colective în valori mobiliare transferabile (OPCVM), astfel cum a fost modificată („Directiva 2009/65 / CE”) și în conformitate cu capitolul 15 din legea luxemburgheză din 17 decembrie 2010 privind întreprinderile pentru investiții colective („Legea 2010”).

Funcţionalitate website doar în scop informativ

Informațiile conținute în acest site web nu sunt destinate distribuției sau utilizării de către nicio persoană sau entitate dintr-o țară sau jurisdicție în care o astfel de distribuție sau utilizare ar fi contrară dispozițiilor legale și de reglementare sau care ar impune Amundi sau companiilor sale afiliate să se conformeze procedurilor de înregistrare ale țărilor menționate.
Anumite produse sau servicii nu pot fi înregistrate sau autorizate în toate țările sau disponibile tuturor clienților.

Datele și informațiile din acest website sunt furnizate exclusiv în scopuri informative.
Nicio informație conținută în acest site nu constituie o ofertă sau o solicitare de către Amundi și / sau companiile sale afiliate pentru a oferi consultanță sau servicii de investiții sau pentru a cumpăra sau vinde instrumente financiare.

Acces limitat

Acest site web nu este destinat persoanelor care sunt supuse unor legi sau reglementări care interzic publicarea sau accesul la informațiile conținute pe acest site. În toate cazurile, persoanele care sunt supuse restricțiilor care interzic publicarea sau accesul la informațiile conținute pe acest site nu au voie să acceseze informațiile conținute pe acest site web și sunt încurajate să părăsească site-ul.

În ceea ce privește persoanele care se conectează la site ca utilizatori „profesioniști”, acest termen se referă la potențiali investitori care sunt considerați a avea calitatea de „clienți profesioniști” în sensul Directivei Europene 2004/39 / CE din 21 aprilie 2004 ( „MIFID”), astfel cum a fost transpusă în Franța prin articolele D533-11 din Codul monetar și financiar și 314-4 și următoarele. din Regulamentul General al AMF.

Acest site nu este destinat utilizării de către rezidenți sau cetățeni ai Statelor Unite ale Americii sau „Persoanelor SUA”, așa cum acestea  sunt definite de „Regulamentul S” al Comisiei pentru Burse și  Valori Mobiliare și în virtutea Legii Valorilor Mobiliare din 1933 (Act SUA) referitoare la  „Persoana SUA”, asa cum este prezentată mai jos.

Termenul „persoană SUA” se referă la: (a) orice persoană fizică rezidentă în Statele Unite ale Americii; (b) orice parteneriat sau corporație organizată sau înregistrată în conformitate cu reglementările americane; (c) orice proprietate (sau „trust”) din care executorul sau administratorul este o persoană americană; (d) orice trust în care unul dintre împuterniciți este o „persoană americană”; (e) orice agenție sau sucursală a unei entități non-americane situată în Statele Unite ale Americii; (f) orice cont nediscreționar (altul decât o proprietate sau o trust) gestionat de un intermediar financiar sau de orice alt reprezentant autorizat, încorporate sau (în cazul unei persoane fizice) rezidente în Statele Unite ale Americii; și (h) orice parteneriat sau corporație, dacă este (i) organizat sau încorporata în conformitate cu legile unei alte țări decât Statele Unite ale Americii și (ii) constituită de o persoană americană în principal în scopul de a investi în valori mobiliare neînregistrate conform prevederile cu Legii privind Valorile Mobiliare SUA din 1933, astfel cum a fost modificată, cu excepția cazului în care este organizat sau înregistrată și deținută de „Investitorii acreditați” (așa cum este definită de „Regula 501 (a)” din Legea din 1933, modificată), alții decât persoane fizice, trusturi sau fundații.

Această restricție se aplică și rezidenților și cetățenilor din Statele Unite ale Americii și „persoanelor din SUA” care ar putea vizita sau avea acces la acest site web atunci când călătoresc sau au reședința în afara Statelor Unite ale Americii.

În plus, dacă sunteți dintr-o țară cu un site dedicat „Amundi”, vă invităm să vă conectați pe site-ul respectiv. Sunteți singurul responsabil pentru alegerea țării dvs. de naționalitate sau reședință și pentru selectarea site-ului tarii respective. Vizionând site-ul Amundi al tarii dvs., confirmați că această alegere respectă toate legile și reglementările aplicabile în țara de naționalitate sau de reședință sau că aceasta alegere este făcută sub responsabilitatea dvs. exclusivă.

Spălarea banilor

Ca urmare a reglementărilor împotriva spălării banilor și finanțării terorismului, documentația dumneavoastră de identificare este necesară atunci când efectuați investiția.

Performanța

Performanța trecută nu reprezintă neapărat o previziune pentru o performanță viitoare.

Veniturile din investiții pot fluctua. Prețul sau valoarea investițiilor la care se referă rapoartele, direct sau indirect, poate scădea sau crește împotriva intereselor investitorilor.

Nici Amundi, consilierii săi, afiliații și autorii acestui website, nu își asumă nicio răspundere pentru orice pierdere directă sau in consecință, care decurge din utilizarea informațiilor de pe acest site.

Garanții

Datele conținute pe acest site sunt prezentate „așa cum sunt” la data indicată.

Amundi și afiliații săi nu oferă nicio garanție, expresă sau implicită, cu privire la exactitatea, fiabilitatea sau natura completă a informațiilor furnizate pe acest site și renunță în mod expres la orice garanție cu privire la folosirea site-ului pentru un anumit scop.
Datele prezentate se bazează pe informații pe care le considerăm fiabile, dar nu garantăm că sunt corecte, complete, valide sau relevante și nu ar trebui considerate ca atare în niciun scop.

Informații despre piețele financiare

Datele și informațiile de pe acest site web pot fi furnizate de către furnizorii de date ai grupului CREDIT AGRICOLE în conformitate cu autorizația acordată grupului CREDIT AGRICOLE.

Colectarea datelor cu caracter personal

Când navighează pe acest site web, utilizatorii de internet pot notifica entițătilor afiliate Amundi nu numai informațiile tehnice și de navigare menționate în politica privind cookie-urile, cum ar fi tipul browserului, adresa IP, paginile vizitate și timpul mediu petrecut necesar pentru utilizarea site-ul web, dar și date cu caracter personal, necesare pentru implementarea serviciilor oferite pe acest site web.

Datele cu caracter personal colectate pot face obiectul prelucrării, în conformitate cu “Loi relativ à l'informatique aux fichiers et aux libertés” [actul francez de protecție a datelor] din 6 ianuarie 1978 și Règlement général sur la protection des données [Regulamentul general privind protecția datelor ] „RGPD” din 27 aprilie 2016, în condițiile menționate în fiecare mediu de colectare pentru serviciile oferite.

Entitățile afiliate Amundi se angajează să păstreze datele cu caracter personal pe durata necesară serviciului pentru care au fost colectate, a căror notă apare pe fiecare formular de colectare a datelor. Entitățile afiliate Amundi vor păstra confidențialitatea tuturor  informațiilor personale furnizate de utilizatorii de internet prin intermediul site-ului web ,în conformitate cu legile și reglementările în vigoare Datele cu caracter personal astfel colectate pot fi notificate sub-contractanților în contextul funcționării site-ului web sau al executării serviciului abonat. De asemenea, acestea pot fi transferate către o terță parte în contextul unui motiv legitim, cum ar fi pentru executarea unei obligații legale sau de reglementare.

Utilizatorii de Internet beneficiază de drepturi de acces, rectificare, ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție sau dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. În același mod, utilizatorii de internet își pot retrage consimțământul pentru serviciul abonat în orice moment. Pentru a utiliza acest drept, utilizatorul de internet ar trebui să contacteze administratorul site-ului prin e-mail la adresa dpo@amundi.com sau trimițănd o scrisoare prin poştă la următoarele adrese:

  • Amundi Asset Management - BSC / SEC / PCA - 90, Boulevard Pasteur - 75730 PARIS Cedex 15 sau
  • Amundi Asset Management S.A.I. S.A. - Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, București.

Informațiile pot fi obținute, de asemenea, de la Responsabilul cu protecția datelor (DPO – “data protection officer”) al grupului Amundi, prin intermediul adresei de e-mail către dpo@amundi.com sau înregistrarea unei reclamații adresate autorităților de supraveghere:

  • Comisia Națională pentru Protecția Datelor (CNIL ) - Place de Fontenoy nr. 3 –TSA 80715 - 75334 Paris Cedex 07 sau direct prin intermediul site-ului său web: www.cnil.fr sau
  • Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania sau direct prin intermediul site-ului său web: www.dataprotection.ro

Informații referitoare la cookie-uri

Website-ul www.amundi.ro utilizează cookie-uri. La consultarea website-ului, cookie-urile sunt instalate pe computerul, tableta sau smartphone-ul utilizatorului de internet. Informațiile de mai jos oferă o mai bună înțelegere a modului de funcționare a cookie-urilor și a modului de utilizare a instrumentelor actuale pentru a le configura.

Ce este un cookie?

Utilizarea cookie-urilor este răspândită pe internet. Un cookie este un mic fișier text care conține informații, înregistrate pe hard disk-ul terminalului dvs. (de exemplu, computer, tabletă, smartphone etc.), atunci când consultați un site web în virtutea software-ului browserului dvs. Acesta este transmis de serverul unui web site către browserul dvs. Fișierul cookie permite emitentului său să identifice terminalul pe care este înregistrat pentru valabilitatea sau perioada de înregistrare a cookie-ului relevant. Un modul cookie nu poate fi urmărit sau legat de o anumita persoană fizică.

De ce folosim cookie-uri?

Folosim 3 categorii de cookie-uri, ale căror scopuri sunt descrise mai jos. Nu folosim cookie-uri pentru a colecta informații personale (cum ar fi nume).

1. Cookie-uri de funcționalitate

Aceste cookie-uri nu sunt indispensabile pentru navigarea site-ului nostru web, dar permit optimizarea funcționării sale și accesul la funcționalități specifice utilizatorilor de internet. De asemenea, acestea permit adaptarea prezentării site-ului nostru web la preferințele de afișare pentru fiecare terminal. Astfel, aceste cookie-uri asigură o navigare fluidă și adaptată.

Plasarea cookie-urilor pe un terminal este cel mai simplu și rapid mod de personalizare și îmbunătățire a experienței utilizatorului. Aceste cookie-uri sunt instalate de Amundi. Au o durată de viață foarte scurtă, în majoritatea cazurilor, pe durata ședinței și cel mult un an.

2. Fișiere cookie de măsurare a publicului (statistici)

Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care vizitatorii folosesc un site web. De exemplu, numărul de vizite, paginile cele mai vizitate. XITI, instrumentul statistic utilizat de Amundi.ro, generează un cookie cu un identificator unic, a cărui durată de conservare este limitată la 13 luni. Colectăm adresa IP, pentru a identifica orașul din care se conectează utilizatorul de internet. Aceasta este anonimizată imediat după utilizare. În acest fel, Amundi sau companiile sale afiliate nu pot în niciun caz să urmărească o persoană fizică pe această cale. Datele colectate sunt păstrate de Amundi Asset Management timp de 6 luni și nu sunt transferate către terți sau utilizate în alte scopuri.

3. Cookie-uri de preferință

Cookie-urile de preferință permit unui website să rețină informații care modifică modul în care se comportă sau arată website-ul, cum ar fi limba preferată sau regiunea în care vă aflați.

Cum sunt gestionate cookie-urile?

Există mai multe posibilități de gestionare a cookie-urilor. Orice configurație a utilizatorilor de Internet poate modifica navigarea lor pe internet și condițiile de acces la anumite servicii care necesită utilizarea Cookie-urilor.

Utilizatorii de Internet pot alege să își exprime și să modifice dorințele cu privire la cookie-uri în orice moment, folosind mijloacele descrise mai jos.

1. Configurarea browserului dvs.

• Pentru Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=ro

• Pentru Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-Cookies

• Pentru FireFox: 

http://support.mozilla.org/fr/kb/cookies-informations-sites-enregistrent?redirectlocale=fr&redirectslug=G%C3%A9rer+les+cookies

• Pentru Opéra: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html

 2. Deconectați linkurile pentru cookie-urile de măsurare a audienței (statistici)

Cookie-urile instalate de Xiti (AT Internet): http://www.xiti.com/fr/optout.aspx

Securitate

Utilizatorii acestui site sunt de acord în mod expres că Internetul nu este un mediu sigur de comunicare a informațiilor și că utilizează internetul pe propriul risc.
Amundi nu poate fi făcută responsabilă pentru nicio pierdere sau pagubă care ar putea rezulta din interceptarea de către terți a informațiilor care vă sunt puse la dispoziție pe site.

Nici Amundi și nici unul dintre afiliații, directorii, ofițerii sau angajații săi nu sunt responsabili pentru pierderi sau daune care pot rezulta dintr-o defecțiune sau întreruperea serviciilor acestui site sau o eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmisie, virus informatic, eșecul liniei de comunicare sau modificarea sau utilizarea înregistrărilor, chiar dacă circumstanțele care au determinat acest eveniment ar fi putut fi sub controlul CREDIT AGRICOLE sau al oricărui furnizor care oferă servicii sau suport software.

Nici CREDIT AGRICOLE, nici afiliații săi și nicio parte nu vă vor răspunde pentru niciun fel de daune, chiar dacă CREDIT AGRICOLE sau oricărei alte părți au fost informați despre posibilitatea unor astfel de daune.

Utilizarea site-ului web

Informațiile conținute pe acest website sunt destinate să vă informeze prezentând informații suplimentare celor conținute în documentația standard corespunzătoare pentru investiția propusă.

Subscrierea in fonduri trebuie să se bazeze numai pe documentația de investiție corespunzătoare, livrată potentialior investitori înainte de subscriere, disponibilă la cerere in toate agențiile rețelelor partenere ale Amundi si / sau ale distribuitorilor autorizați sau la sediul social al Amundi si entităților afiliate.

Orice utilizare abuzivă deliberată a unui element al site-ului web Amundi (inclusiv, fără limitare, piraterie, introducerea de viruși, perturbarea site-ului, utilizarea excesivă sau utilizarea contrară legislației aplicabile) este expres interzisă. O parte din informațiile conținute de site-ul web sunt protejate de o parolă pe care o pot utiliza doar investitorii profesioniști cărora le-a fost oferită de Amundi. Amundi își rezervă dreptul de a-ți retrage parola și, la discreția sa, de a informa autoritățile legale în caz de utilizare abuzivă deliberată.

Amundi își rezervă dreptul de a schimba sau modifica acești termeni și condiții supuse notificării (inclusiv prin e-mail sau prin postarea unei note pe site-ul web). Amundi vă poate rezilia accesul în orice moment și fără răspundere, trimițându-vă o notificare prin orice mijloace posibile sau dacă ați încălcat oricare dintre condițiile de mai sus.

Utilizarea link-urilor

Dacă vă conectați sau părăsiți acest website prin intermediul unui link din website și vizualizați conținut care nu este furnizat de Amundi, faceți acest lucru pe propriul risc.
Amundi nu a dezvoltat, verificat acuratețea sau revizuit materialul conținut în acel link. Amundi nu este responsabil pentru daune sau pierderi cauzate de orice intarzieri, defecte sau omisiuni care pot exista in serviciile, informatiile sau alt continut furnizat in site, fie ele reale, presupuse, consecutive sau punitive.
Amundi nu oferă nicio garanție sau declarație și nu își asumă răspunderea pentru niciun conținut furnizat electronic de către orice terță parte, inclusiv acuratețea, subiectul, calitatea sau actualitatea oricărui conținut electronic.

Proprietatea site-ului, drepturile de autor și mărcile comerciale

Amundi deține drepturi de autor asupra tuturor elementelor care apar pe acest site, inclusiv imagini, texte, reprezentări iconografice și documente care pot fi descărcate de pe acest site web. Prin urmare, reproducerea sau reprezentarea integrală sau parțială a acestui site, prin orice mijloace, este strict interzisă fără acordul prealabil scris al Amundi.

Puteți, totuși, să descărcați sau să imprimați pe pagini de hârtie și / sau părți ale site-ului web Amundi, strict pentru uz personal, cu condiția să nu ștergeți declarațiile privind drepturile de autor sau drepturile de proprietate intelectuală.

Descărcarea sau orice altă formă de copiere a software-ului sau a informațiilor furnizate pe site-ul Amundi nu vă oferă niciun drept cu privire la software sau informații și nu puteți reproduce (integral sau parțial), să le transmiteți (prin mijloace electronice sau de altă natură) înseamnă), modifică sau utilizează acest site în scopuri publice sau în alte scopuri comerciale, sau creează link-uri către site, fără acordul prealabil scris al Amundi.

Numele „Amundi” este o marcă comercială înregistrată a Amundi. Nu puteți reproduce, șterge, reutiliza sau modifica în niciun fel, indiferent de semnele distinctive care apar pe paginile acestui site.

Legal

Fondurile comportă nu numai avantajele ce le sunt specifice, dar și riscul nerealizării obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiție fiind, de regulă, proporționale cu riscul. Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare. Citiţi prospectul de emisiune înainte de a investi în fond. Fluctuațiile valutare pot afecta investiția.

Informații complete sau documente privind fondurile – documentul cu înfomații cheie destinate investitorilor, prospectul de emisiune - se pot obține de la sediul societății de administrare, de la sucursalele distribuitorilor autorizați, cât și de pe site-urile www.amundi.ro   şi www.amundi.lu

Amundi Funds este înregistrat în Registrul A.S.F., secțiunea Fonduri deschise de investiţii din state membre, cu nr. CSC06FDIMLUX0033 conform atestatului A.S.F. nr. 55/18.04.2012. Depozitarul şi agentul plătitor: Société Générale Bank & Trust cu sediul n Avenue Emile Reuter 11, L-2420 Luxemburg, Marele Ducat de Luxemburg, tel +352 47 93 11 1, www.sgbt.lu .

Administratorul fondurilor locale este Amundi Asset Management S.A.I. S.A., autorizată de A.S.F. prin decizia nr. 238/16.01.2004, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J40/15112/2003, CUI RO15889522, nr. de înregistrare în Registrul A.S.F. PJR05SAIR/400007, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia nr. 56, corp B, etaj 1, sector 2, tel: 021 210 00 16, fax: 021 210 50 17, email:  office.romania@amundi.com .

Informațiile de pe site-ul amundi.ro sunt destinate exclusiv persoanelor fizice și juridice rezidente sau cu domiciliul în Romania. Informațiile nu constituie o ofertă, recomandare sau solicitare de a investi în niciunul dintre fondurile de investiții, titluri, indici sau piețe la care se face referire și de asemenea  nu reprezinta consultanta financiară. În special, acestea nu sunt destinate să înlocuiască deciziile investiționale individuale sau alte activitati de consiliere specifica. Orice evaluare specifică trebuie făcută numai pe considerente personale.

Toate deciziile bazate pe informațiile prezentate pe site-ul amundi.ro sunt responsabilitatea exclusivă a utilizatorului. Informațiile de pe site-ul web nu trebuie să constituie o bază pentru contracte, obligații sau alte informații și nici nu ar trebui să fie menționate în contracte, obligații sau alte informații. Amundi si entitatitile afiliate respinge orice răspundere pentru daune directe, concrete sau de altă natură care ar putea apărea ca urmare a accesului la site-ul web amundi.ro, a utilizării conținutului său, prin linkurile către alte site-uri web, dar și ca urmare a indisponibilității a site-ului.